Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die wij via onze partners en de producten die wij zelf online, per e-mail of per telefoon beschikbaar stellen. Door onze websites te bezoeken, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en de deals te verifiëren, erkent u en stemt u ermee in dat u deze algemene voorwaarden (inclusief de privacy statement) begrijpt, heeft gelezen, en hiermee akkoord gaat. Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online service van 12deal zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door 12Deal.com en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijk gebruik op onderstaande voorwaarden. Deze algemene voorwaarden bestaan uit de navolgende voorwaarden voor 12Deal (webshop).

 

√ De overeenkomst komt tot stand op het moment dat 12Deal de bestelling van u per e-mail bevestigt.

 

√ 12Deal kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien 12Deal op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is 12Deal gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

√ Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens vooraf aangekondigde prijswijzigingen.

 

√ Tijdens deze termijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan 12Deal retourneren, conform de door 12Deal verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

√ Indien u een bedrag betaald heeft, zal 12Deal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de terugzending of herroeping, aan u terugbetalen.

 

√ Om hygiënische redenen kunnen oorbellen niet worden geretourneerd.

 

√ Bestellingen gedaan voor 12Deal producten, gedaan op werkdagen voor 17:00 uur, worden zo spoedig mogelijk door 12Deal verzonden. U dient de bestelling vooraf te betalen (bij gebruik van iDeal of voorafgaande machtiging) en als afleveradres een huisadres in Nederland opgeven. Onder bepaalde omstandigheden kan de levertijd maximaal twee weken duren. De klant wordt hier vooraf op geattendeerd.

 

√ Aflevering wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat 12Deal u in het bezit van het gekochte product stelt.

 

√ In geval van overmacht is 12Deal niet gehouden tot vergoeding van de daardoor u ontstane schade.

 

√ 12Deal treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

 

√ De hoogte van de bezorgkosten is € 8,95 voor een bestelling die u via de 12Deal webshop wenst af te handelen.

 

√ Bij 12Deal ingediende vragen worden binnen een termijn van 3 (drie) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst inhoudelijk behandeld en beantwoord. Als een vraag een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 12Deal binnen de termijn van 3 (drie) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

√ Voordat van het vragenrecht gebruik kan worden gemaakt, dient u op verzoek van 12Deal aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de vraag betrekking heeft met 12Deal is gesloten tegen overlegging van de orderbevestiging van het gekochte product en/of de producten te bewaren.

 

 

Voorbehoud en wijzigingen

√ 12Deal behoudt zich het recht voor een actie te beëindigen zonder opgaaf van redenen.

 

√ Wijzigingen in deze algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor u meest gunstige bepaling zal gelden.

 

 

Amsterdam, juli 2016 kvk 63654113 btw NL855336304B01

Copyright@2016